Läs senare

Milstolpar som skapar framgång

13 Mar 2017
Cicki Nyberg vill rikta ett tack till författarna Per-Olof Bentley och Christine Bentley. Deras bok kan vara till god hjälp inför arbetet med att ta fram ett material som ska ligga till grund för en fördjupad utredning av elever i matematiksvårigheter.

Äntligen! Det här är en bok jag inte visste att jag väntat på, men som när jag fick i min hand genast insåg att jag saknat. I Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen av Per-Olof Bentley och Christine Bentley presenteras orsaker till varför vissa elever hamnar i svårigheter, samt vilka åtgärder man bör sätta in för att få dem att komma vidare. Och när jag känner till svårigheterna kan jag också arbeta förebyggande så att de inte behöver hamna där.

Innehållet grundar sig på författarnas stora forskningsprojekt om matematikutveckling i Lilla Edets kommun, samt analyser av elevers misstag i matematik i kommuner i västra Sverige. Boken vänder sig till lärare i matematik från årskurs 1 till Matematik 2 på gymnasiet.

En ”milstolpe inom matematiken” innebär ett moment som eleven måste förstå för att kunna gå vidare. Om hon eller han inte nått en sådan milstolpe, utan gör upprepade fel och därmed hamnar i en ”fallgrop”, så måste orsakerna behandlas.

Får eleven enbart träna mer på samma uppgifter som den gjort fel på, utan att arbeta med bakomliggande orsaker, finns en stor risk att misstaget befästs. Misstaget kan också blockera fortsatt inlärning.

Om man som lärare inte känner till orsakerna till misstagen, så är det svårt att veta hur man ska hjälpa eleven. Just därför är Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen en ovärderlig hjälp. Boken har en tydlig struktur och är indelad i kapitlen: Taluppfattning och tals användning, Algebra, geometri – att förstå några centrala begrepp, Statistik och sannolikhet, Problemlösning och Samband och förändring. Varje kapitel presenterar milstolpar, misstag, orsaker och åtgärder. Här finns också analysövningar samt bedömningsuppgifter inför betygsättning. Tack vare ”facit”, i slutet, kan den med fördel användas för egen fortbildning, men även i lärarutbildning.

Eftersom de misstag som elever gör är systematiska är kunskap om misstagen viktiga vid en utredning av deras svårigheter i matematik. Jag vill därför rikta ett tack till författarna. Deras bok kommer att vara en stor hjälp inför mitt och mina kollegors arbete med att ta fram ett material som ska ligga till grund för en fördjupad utredning av elever i matematiksvårigheter.

ur Lärarförbundets Magasin