Läs senare

Problem som funkar i praktiken

19 Dec 2016

Grundskolans läroplan har reviderats och kompletterats med två nya avsnitt som handlar om förskoleklass och fritidshem. Numera har även förskoleklassen ett centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen. I matematikämnet är problemlösning en viktig del.

Boken Problemlösning som utgångspunkt är en riktig guldgruva för lärare i förskoleklass och de tidiga skolåren. Författarna Jorryt van Bommel och Hanna Palmér problematiserar och beskriver vad problemlösning innebär, vilken roll läraren har och vad som krävs för att en givande kommunikation ska uppstå. Här finns också exempel som går att använda direkt i undervisningen. Det sista avsnittet handlar om elevernas upplevelse av en undervisning som har sin utgångspunkt i problemlösning.

Det första jag slås av är författarnas medvetenhet om vad problemlösning i grundskolans matematik innebär och deras tydliga hänvisningar till forskning. De visar på viktiga faktorer som lärare kan tänka på vid till exempel konstruktion av problem eller bedömning av förskoleklass­elevers kommunikation i klassrummet.

Uppgifterna spänner över matematiska områden som geometri, taluppfattning, kombinatorik och sannolikhetslära. Problemen, som är konstruerade för elever i förskoleklassen, har givetvis sin utgångspunkt i något konkret.

Till varje problem finns också en beskrivning av hur det kan fördjupas. Det ökar abstraktionsgraden och gör den röda tråden, som löper genom olika matematiska områden
i grundskolan, tydlig. Ett bra exempel finns i fördjupningsdelen för sannolikhetslära där författarna, på slutet, använder sig av träddiagram.  Något som de flesta elever annars inte kommer i kontakt med förrän på mellanstadiet.

Problemen är väl genomarbetade. Några av dem är klassiska och återfinns i många läromedel. Skillnaden är att här förklaras deras olika aspekter och vilka matematiska idéer de kan synliggöra.

Författarna motiverar tydligt hur man kan arbeta – på ett varierat sätt – med kommunikation som ett centralt inslag och där det också finns stora möjligheter till fördjupning. Den kunskapen krävs för att lärare ska kunna bedriva en individanpassad undervisning i grupp.

Jag rekommenderar boken till lärare i förskoleklass och grund­skolans tidiga år som vill utveckla en begreppsfokuserad undervisning som tar sin utgångspunkt i matematiska problem. Där problemlösningen är både mål och medel.

ur Lärarförbundets Magasin