Ingår i temat
Läsa och skriva i NO
Läs senare

Alltid på läsarnas sida

Språkkonsulterna är de tysta hjältarna som gör att språket inte blir ett hinder mellan avsändaren och läsaren. Med deras hjälp blir även knepiga facktexter begripliga för vanliga människor.

25 Nov 2009

Att vara språkkonsult är ett känsligt arbete. När språkhärvor ska nystas upp, informationen är hopsamlad i ologisk ordning och ett manus till en manual är någon annans språkliga baby, gäller det att pedagogiskt kunna förklara varför texten blir bättre efter att språkkonsulten har fått lägga sin hand vid texten.  

– Vanliga missförstånd är att vi är språkpoliser eller att vi kan många språk, säger Hans Larsson, språkkonsult och teknikinformatör, och fortsätter:  

– Men det största problemet är att för få faktiskt vet vad vi gör.  

Ja, vad gör en språkkonsult egentligen? De syns i många olika roller. Språkkonsulter arbetar som lärare och redaktörer, textgranskare, översättare och teknikinformatörer. Bara inom teknikområdet varierar arbetsuppgifterna från att översätta manualer och att granska texter till att skriva dem tillsammans med företagets tekniker. För lyckligt lottade språkkonsulter som arbetar i framsynta större företag finns det ofta en möjlighet att även påverka utformningen av produkten.  

– Jag arbetade tidigare på Ericsson och fick då tidigt vara med i processen. Det fanns en möjlighet att påverka sådant som användargränssnitt och få vara med och utforma produkten efter arbetsmoment. Som konsult får man sällan det privilegiet, säger Björn Dahlbom på företaget textdoktorn.  

Att skriva en teknisk text har sina utmaningar. Ibland ges ett färdigt underlag som ska bearbetas, men lika ofta kopplas språkkonsulten in när produkten är klar och manualerna ska skrivas.  

– Jag arbetar mycket med bruksinformation, med hur man ska göra en uppgift. Då sitter jag ofta ute hos kunden och arbetar. 

Processen börjar med ett möte och Hans Larsson ställer oändligt många frågor till experten i företaget om produkten.  

– Man får inte skämmas över att ställa dumma frågor, mycket är ofta självklart för dem som har utvecklat en produkt och mitt jobb är att se vilka delar som saknas. Jag är tränad i att tänka ur användarens perspektiv och måste strukturera informationen, välja ut rätt information och se över omfattningen på materialet. Sedan kommer det språkliga in, säger Hans Larsson.  

Hans yrkesval, liksom för de flesta språkkonsulter, bygger främst på intresset för språk men därtill finns en önskan om att få hjälpa andra.  

– Jag har ett kommande uppdrag där jag ska skriva instruktioner till en bidé för äldre människor så att de lättare kan sköta sin hygien. Det är ett kul uppdrag och en utmaning eftersom alla äldre måste förstå tekniken. Jag tänker mig att jag ska hjälpa en gammal dam. Dessutom lär man sig mycket i det här jobbet och får många aha-upplevelser. 

Louise Wassdahl som kallar sig språkkonsult i svenska, har bland annat skrivit svenska manualer för Word och Excel. Hon menar att i en teknisk text som en manual, är det viktigt att språket är konsekvent. Det är A och O.  

– Man kan inte breda ut sig stilistiskt, utan man måste använda samma begrepp för samma saker. Det blir mycket upprepningar. Det måste också finnas tydliga rubriker och om innehållet är svårt får man använda sig av liknelser och exempel. Det handlar om att ge överblick, sammanhang och berätta om vad som ska komma.  

Ett vanligt problem är att tekniska texter som författats av tekniker gärna lyfter fram produktens finesser och funktioner vilket gör att texten kan upplevas som ogenomtränglig.  

-Många teknikföretag förstår inte att ju mer information det är, desto svårare blir det att hitta den centrala informationen. I en tjock manual kan den döljas någonstans i mitten eftersom man gärna vill beskriva produkten funktion för funktion i stället för procedurbeskrivningar. Då måste jag försvara användarens intressen, det kan vara en dragkamp ibland. Det kan också bli en dragkamp om ordval med tekniker. Om du är insatt i ett ämne redovisar du gärna allt. När språkkonsulten stryker i en text kan du känna dig trampad på tårna, säger Björn Dahlbom. 

En färdigskriven text kan lida av många barnsjukdomar. Tekniska texter har oftast fler fackord och engelska termer, nybildade ord som ska förklara begrepp, fler särskrivningar, förkortningar och staccato-texter eller för pratiga texter.  

– Man vill gärna att det ska synas att man har tänkt, därför får meningen gärna vara komplicerad, säger Louise Wassdahl.  

När hon börjar granska en text tittar hon på tilltalet, om det saknas personer eller avsändare, om det bara finns passivformer eller bara nakna substantiv som gör texten opersonlig och formell. Problemet kan också vara oklara syftningar, ett "den" eller "det" kan peka på något långt tillbaka i texten. Då gäller det att förstå vad skribenten menar och arbeta med sambandsmarkörer som därmed, därför, alltså och ett "och" för att hjälpa läsaren.  

Det är inte bara tekniska texter som kan ha problem med textbindningar. Louise Wassdahl har slagits av hur dålig textbindningen är i de egna barnens skolböcker.  

– Det är ofta svårt att förstå sammanhangen och skapa sig en bild av ämnet. Det är stycken som har staplats på varandra. Även jag kan ha svårt att ta till mig det som min tolvåring förväntas läsa och förstå.

Så gör språkkonsulten

Före
Avlopp under platta på mark, bottenplattan förläggs överkant rör 100 mm under markisoleringen. Denna förläggning skall godkännas av Bostadsföretaget och utföras så systemet är lätt rensbart och med beaktande av fram­tida utbytbarhet.

Efter
Vid avlopp under platta (bottenplatta) på mark förläggs rörets överkant 100 mm under markisoleringen. Denna förläggning skall godkännas av Bostadsföretaget och utföras så att systemet är lätt att rensa och går att byta ut i framtiden.

Före
Visa/ändra uppgifter för en förare Föraregenskaperna visas genom att man väljer förare i bildens vänstra del och därefter trycker på ‘Egenskaper’ i programmets verktygslist.

Alla uppgifter utom förar-ID kan ändras. Samma begränsningar som vid tillägg av förare gäller.
OBS: När man ändrar profilen för en förare, måste all tillhörande förarkort uppdateras. Mer information angående detta finns i kapitel ‘5.5.8. Uppdatera kortprofil’

Efter
Ändra föraruppgifter

Det är möjligt att ändra uppgifter för en förare. Alla uppgifter utom förar-id kan ändras.
Gör så här:
Dubbelklicka på mappen Förare.
Dubbelklicka på den förare vars uppgifter du vill ändra.
Skriv in de nya uppgifterna och klicka OK.
Viktigt! Om du byter profil för en förare, måste alla tillhörande förarkort uppdateras (se avsnitt 4.4.10).

 

Mer om språkkonsulter

I Sverige finns cirka 300 examinerade språkkonsulter och de flesta är medlemmar i yrkesföreningen Ess, Examinerade språkkonsulter i svenska. Språkkonsulter arbetar för en klar, riktig och ändamålsenlig svenska och deltar även i debatten om språket i den offentliga förvaltningen, inom näringslivet och inom olika organisationer.

 En text blir bäst när skribenten har:

  • lyckats förstå produkten.
  • vågat ställa frågor.
  • förmågan att sålla i och strukturera information.
  • vet att tilltal och textbindning hjälper läsaren att förstå ett svårt innehåll.
  • vet att konsekvens är nödvändigt och variation oviktigt i en instruktion.
  • skriver ut förkortningar, förklarar svåra begrepp och flitigt använder tabeller, bilder, faktarutor och exempel.
  • kanske till och med har testat instruktionen mot produkten.

Källa: Louise Wassdahl, sekreterare i Ess

Alla artiklar i temat Läsa och skriva i NO (12)

ur Lärarförbundets Magasin