Läs senare

Engagerat om både NO och didaktik

17 Mar 2011

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro?” Med sådana frågor bjuds jag som läsare in till en resa i naturvetenskapens värld. Författarna drivs av övertygelsen om förskolans och de tidiga skolårens betydelse för att lägga grunden till en naturveten­skaplig allmänbildning och en förståelse för ekologiska samband. Författarnas poäng är att den kompetenta läraren kan fånga upp barnets intresse för naturvetenskapen, utmana dem i deras tankar och utveckla deras förståelse vidare.

Författarna har haft en tydlig och uttalad ambition att skapa en bok där det naturvetenskapliga ämnesinnehållet konsekvent relateras till didaktiska frågeställningar.

Bokens didaktiska fokus hämtar författarna bland annat från en teori om lärande, variationsteorin, som enligt författarna kan vara ett kraftfullt verktyg för att beskriva lärandets mekanismer, och relationen mellan undervisning och lärande.

I boken finns därmed såväl djup som bredd då jag som läsare ges möjlighet att utveckla mina ämneskunskaper, samtidigt som jag får ta del av relevant didaktisk forskning och teoribildning. Författarna har en klar pedagogisk poäng med att kapitel för kapitel växla mellan att presentera ett naturvetenskapligt innehåll och att ge en didaktisk belysning. Därmed påminns jag som läsare om vad undervisning och lärande handlar om: att fånga ett intresse, utmana tanken och bidra till en större förståelse kring lärandets objekt!

Beträffande det naturvetenskapliga innehållet i boken så inleder författarna med ett kapitel om ”Atomer i rörelse”, vidare till ”Cellen – den minsta enheten för liv”, vidare via ”Växternas liv” till bland mycket annat ”Ägget och hönan”. Boken avslutas med viktiga kapitel såsom ”Ekologi – om samspelet mellan djur och växter och deras omvärld”, ”Mångfald och evolution”, ”Lust och lärande i naturen” och slutligen, ”Natur­vetenskapligt lärande för hållbar utveckling”.

Jag tycker att författarna lyckas väl med sitt syfte, nämligen att erbjuda läsaren möjligheter att utveckla sina ämneskunskaper, samtidigt som man får ta del av resultat från såväl didaktisk forskning som teorier om lärande. Man har skapat en väl sammanhållen bok och författarnas engagemang för naturvetenskap, didaktik och syn på lärandet, lyser starkt genom hela boken!

Med förändrade läroplaner i såväl förskola som skola, och med delvis nya krav på ett ämnesinnehåll inom de naturvetenskapliga ämnena, kommer boken väl till pass. En bok för alla som arbetar i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola, alltså!

Vägar till naturvetenskapens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning
Gustav Helldén, Gunnar Jonsson, Inger Karlefors och Anna Vikström
Liber förlag

ur Lärarförbundets Magasin