Ingår i temat
Learning study
Läs senare

Japanska lärare visar vägen

Lesson study har funnits i Japan i mer än hundra år. Learning study är en svensk variant. Båda metoderna handlar om att lärare tillsammans försöker förbättra sin undervisning.

16 Mar 2011

Tänk dig det här: Det kommer en ny läroplan med påbud att eleverna ska lära sig mer om klimatforskning. Genast sätter sig tusentals lärare och diskuterar hur undervisningen ska gå till, dokumenterar sina lektioner och byter erfarenheter med varandra.

Ungefär så går det till i Japan, där lesson study infördes redan i slutet av Foto: Olivia Jeczmyk1800-talet. Metodiken tros vara en förklaring till att japanska elever får så goda resultat i matematik i internationella jämförelser.

När en grupp lärare ska börja med en lesson study väljer de ut något att fokusera på, det är ofta introduktionen av något nytt moment, till exempel procent. Lärarna diskuterar, läser på och hämtar in andras erfarenheter av hur man kan jobba med momentet. Sedan planerar de gemensamt en lektion som genomförs av en lärare i gruppen. De andra lärarna sitter med och observerar och efteråt utvärderar de lektionen tillsammans. Nästa lärare på tur genomför en omarbetad version av lektionen och sedan upprepas proceduren tills man är nöjd.

Efteråt dokumenteras lektionen ordentligt så att upplägget går att använda igen, av andra lärare. Det blir som ett bibliotek av lektioner, en kunskapsbank som många kan ta del av.

Peter Nyström är universitetslektor i pedagogik vid Umeå universitet och har fungerat som bollplank vid flera lesson study-projekt, bland annat i Skellefteå kommun. Han tycker att den stora vinsten med lesson study är att det sätter extremt fokus på själva undervisningen.

– Dessutom gör det här arbetssättet att klassrums­dörren öppnas – man har ett gemensamt projekt som man jobbar med tillsammans.

Peter Nyström har hämtat mycket inspiration från boken The Teaching Gap som beskriver en klassrums­studie som genomfördes i anslutning till den första TIMSS-undersökningen 1995. Forskarna spelade in ett femtiotal matematiklektioner från USA, Tyskland och Japan och konstaterade att de japanska eleverna fick betydligt bättre resultat än de amerikanska och tyska. De såg att det fanns stora skillnader i undervisnings- och klassrumskultur, framför allt mellan Japan och USA.

Peter Nyström menar att en fördel med det japanska arbetssättet är att lärarna är så extremt väl förberedda.

– Om man vill få eleverna aktiva så att de själva kommer med förslag krävs det att man som lärare i förväg har tänkt ut alla förslag som eleverna kan tänkas komma med. Har man inte det är det närmast omöjligt att veta vilka förslag man ska plocka upp och gå vidare med, menar Peter Nyström.

– Men om vi tillsammans i förväg har listat ut vilka förslag som kan komma då vet jag vilka idéer jag kan plocka upp, vilka som leder lärandet vidare. Det gör att lektionen blir effektiv och målinriktad.

Learning study är en metod som har utvecklats vid Göteborgs universitet i samarbete med forskare i Hong Kong i början av 2000-talet. Ulla Runesson, professor i lärande vid HöFoto: Olivia Jeczmykgskolan i Jönköping, beskriver learning study som en hybrid mellan lesson study och en forskningsinriktning som heter design research.

Det centrala i en learning study är det kunnande, den förmåga, som man vill att eleverna ska utveckla. En grupp lärare väljer ut något som de vet att eleverna har problem med eller som de själva tycker är svårt att undervisa om, till exempel Pythagoras sats.

– Då måste lärarna sätta sig ner och fråga sig: Vad är det egentligen man kan när man förstår Pythagoras sats? Vad innebär det att förstå den? Man måste gå in och problematisera – det är ämnesteori och ämnesdidaktik på djupet, säger Ulla Runesson.

Arbetssättet ser sedan ut på ungefär samma sätt som i en lesson study. Först tar lärarna reda på vad eleverna kan och lägger utifrån det upp den första lektionen. Den videofilmas och efteråt testas elevernas kunskap igen. Om eleverna inte har lärt sig det som var tänkt justeras lektionen och hålls sedan av nästa lärare med andra elever.

– Den stora vinsten är att lärarna lär sig att tänka kring sin egen undervisning. Det sätter lärandet i centrum, säger Ulla Runesson.

Hon tror att många av de problem som skolan brottas med i dag, med stökiga och omotiverade elever, kan lösas med bättre undervisning.

– Learning study gynnar alla elever men verkar gynna de svagaste eleverna allra mest. Man kommer åt den där knuten som har gjort att de inte har förstått. Och en elev som sitter år efter år och inte förstår… Själv behöver jag bara gå på datakurs en dag för att börja kasta suddgummin.

Men för den som vill börja arbeta med learning study väntar mycket hårt jobb. Ulla Runesson betonar att metoden inte är någon snabbfix.

– Det är resurskrävande och måste vara långsiktigt. När skolledare hör av sig till mig och frågar om learning study frågar jag på hur många års sikt de vill jobba. Om de säger ett år – för de har aldrig utvecklingspengar för mer än så i taget – då säger jag att jag tycker att de ska låta bli.

Två olika namn, två metoder som liknar varandra. Så vad finns det egentligen för skillnader mellan learning study och lesson study? Ulla Runesson nämner två: att en learning study fokuserar på lärandet medan en lesson study koncentrerar sig på själva lektionen. En andra skillnad är att en learning study har en teoretisk utgångspunkt.

Varför väljer man då den ena eller den andra metoden? Ofta verkar det handla om var i landet man jobbar. I trakterna kring Göteborgs universitet pågår många learning study-projekt medan lesson study är vanligast i norra Sverige och i Stockholmstrakten. Många verkar också använda de båda begreppen mer eller mindre synonymt.

– Jag tror att mycket handlar om vem man har låtit sig inspireras av. Men jag tror att skillnaderna egentligen är väldigt små, säger Peter Nyström.

Lär mer

  • Boken Lärande i skolan av Mona Holmqvist (Studentlitteratur 2006).
  • Regionalt utvecklingscentrum vid Göteborgs universitet har samlat material från flera års konferenser kring learning study och lesson study: www.lun.gu.se/samverkan/gruc.
    Gå in under fliken Professionsutveckling, sedan Learning study.
  • Den röda tråden är ett lesson study-projekt i Stockholm. På www.pedagogstockholm.se finns information om projektet och flera inspirationsfilmer i matematik. Sök på ”lesson study”.

Peter Nyström är universitetslektor i pedagogik vid Umeå universitet. Han är expert på lesson study.

Ulla Runesson är professor i lärande vid Högskolan i Jönköping. Hon är expert på learning study.

ur Lärarförbundets Magasin