Läs senare

Naturvetenskap över gränserna

Det är inte bara i Sverige som elevers intresse för matematik, naturvetenskap och teknik minskar. Håkan Cajander leder ett projekt som ska skapa mötesplatser för lärare i Sverige, Norge och Danmark.

30 Mar 2011

Intresset för matematik, naturvetenskap och teknik hos unga i Sverige är lågt och allt färre väljer naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. När Håkan Cajander arbetade som matematikutvecklare kom han i kontakt med kollegor i grannländerna och upptäckte att de hade samma problem. Det finns saker att utveckla ihop, konstaterar han och satte igång att planera ett samarbetsprojekt.

I november blev ansökan beviljad. Under tre år ska lärare från Sverige, Norge och Danmark arbeta för att öka elevers intresse och höja måluppfyllelsen i ämnena. Projektet kommer att innefatta 500 lärare och 60 skolor. Från förskola till gymnasium.
– Det är många olika intressenter från universitet, nationella resurscentrum, regioner och näringsliv som är med, berättar Håkan Cajander.

Under våren pågår en ”mobiliseringsfas” och skolorna ska bland annat tydliggöra målen och göra aktivitetsplaner. I höst startar utvecklingsarbetet som ska pågå i två år. Sista halvåret ägnas åt utvärdering.

I projektet ska lärare och forskare arbeta med tre mål och utveckla IKT som pedagogiskt verktyg och ta fram lärmiljöer, material och metoder. De ska också utveckla kontakter mellan skolan och närsamhället.
– Vi ska titta på hur vi kan knyta näringslivet till oss, hitta förebilder och undersöka hur man kan sätta in ämnena i ett verkligt sammanhang. Förhoppningen är att vi ska göra ämnena mer attraktiva för elever i regionen. Hela arbetet ska genomsyras av ett genusperspektiv.
– Det handlar om både flickor och pojkar, poängterar Håkan Cajander.

En viktig del av projektet är att lärare får mötas. Under projektet kommer arbetsgrupper som är knutna till de olika målen att träffas en gång per år. Det kommer också att finnas möjlighet att göra ”lärarskuggningar” i grannländerna.
– De fysiska mötena är otroligt viktiga. Vi har lagt mycket pengar för att skapa mötesplatser för lärarna.

Resultaten ska samlas på en digital plattform. Det är viktigt att andra kan ta del av både processen och slutsatserna, poängterar Håkan Cajander.
– Vi ska beskriva det som gör skillnad och det som inte gör det. Vägen är lika intressant som målet.

Projekt med tre länder

SMIL(E), Skandinaviska metoder för innovativt lärande, stöds av kommuner och regioner. Projektet har en budget på 40 miljoner. Partner i projektet är bland andra Halmstad kommun, Varberg kommun, Telemark fylke i Norge samt Silkeborg kommun i Danmark.

ur Lärarförbundets Magasin