Läs senare

Problemen lyfts fram – tyvärr utan lösningar

19 Mar 2012

 
 

”Matematik är ett förståelseinriktat ämne, som kräver arbete för att resultatet ska bli lyckat.” Så avrundar Per-Olof Bentley och Christine Bentley sin bok Det beror på hur man räknar. Jag instämmer till fullo. Frågan är bara hur arbetet ska se ut och vad det ska innehålla.

Boken tar upp matematikdidaktik och grundläggande matematik och är framför allt inriktad på lärande i yngre åldrar. Den är strukturerad i två större delar, där den ena handlar om undervisning och lärande utifrån elevens perspektiv samt lärarens förutsättningar. Den andra handlar om matematik för sin egen skull med vissa inslag av hur elever uppfattar den.

Boken inleds med en beskrivning av organisatoriska förutsättningar. Författarna lyfter fram olika undervisningsansatser och klasstorlekar. Lärarens kompetens är en mycket viktig faktor i elevens matematiska utveckling. Kontinuerlig fortbildning är en bra väg för att utveckla matematiken i den svenska skolan, anser de.

En sak som fångade mig under läsningen var ”Belief systems”, det vill säga lärares uppfattning om vad matematik är och hur det ska förmedlas. Olika uppfattningar ger olika resultat. Lärare som har en hög medvetenhet och kunskap i och om matematik lyckas bättre, visar undersökningar.

Författarna trycker på att man ska arbeta mycket med matematiska begrepp och hur de introduceras. ”Ekologisk validitet” handlar om hur en begreppsmodell passar elever utifrån deras erfarenheter. Ju rikare matematisk miljö ett nytt begrepp presenteras i, desto mer underlättas inlärningen och förståelsen av det.

Christine Bentley och Per-Olof Bentley hänvisar ofta till olika forskningsresultat och TIMSS-rapporter. Det intressanta, tycker jag, är att mycket av resultaten inte återspeglas i klassrummen, något som även författarna lyfter fram. Det handlar exempelvis om klasstorlekens betydelse, hur diagnoser används samt rent metodiska inslag i undervisningen. Men boken belyser snarare problematiken än presenterar några direkta lösningar.

I inledningen står att boken främst vänder sig till lärarstuderande, men att även verksamma lärare kan ha nytta av den. Författarna lyfter fram didaktiken som en viktig del, men jag tycker att den hamnat lite i skymundan. Det är stor betoning på grundläggande matematiska genomgångar. Ibland lyfts exempel på hur elever tänker och de fel de gör. Jag hade gärna sett mer kopplingar till ”felen” och hur man kan komma åt dem.

Kapitlet om hur minnet fungerar är intressant. Tidig träning i hur den matematiska symboliken fungerar och i att göra beräkningar ger goda förutsättningar för vidare lärande. Om dessa tankar funnits med i diskussionen om hur elever möter nytt matematiskt innehåll kunde boken ge mer stöd i hur man kan utveckla sin undervisning.

För mig som verksam lärare blir de matematiska genomgångarna lite överflödiga. Jag hade varit mer hjälpt av exempel på vad elever gör fel på, varför de gör dem samt hur man kan lösa det. För blivande lärare kan boken vara ett stöd, men avsaknaden av mer rena didaktiska inslag gör den lite tunn.

Det beror på hur man räknar – matematikdidaktik för grundlärare

Per-Olof Bentley och Christine Bentley
Liber

ur Lärarförbundets Magasin