Läs senare

Räkna med matematik redan i förskolan

28 Maj 2009

Regeringen har presenterat satsningen för fortbildning av lärare i förskolan och barnskötare. Fortbildningen ska inrikta sig på barns matematiska och språkliga utveckling. Parallellt har Skolverket ett uppdrag att förtydliga målen i förskolans läroplan. Förskolan ska arbeta aktivt, medvetet och med särskild tonvikt på barns lärande i matematik och språk.

”The gold winner was the pre-math skills, the silver was reading, and the bronze was attention-related skills”, konstaterade en av forskarna i en longitudinell studie. Forskare hade följt 36 000 barn i tre länder från förskoleåldern upp till 13 – 14 års ålder. Det finns ett starkt stöd i de senaste årens forskning och utvecklingsarbete för att lyfta fram matematiken redan i förskolan. Tidigt utvecklad tal- och rumsuppfattning och en förförståelse i matematik ger växande självtillit. Det har visat sig ha mycket stor betydelse för senare skolframgång, till och med större än tidig läsförmåga. Barns första möten med matematik kan vara avgörande för attityder, föreställningar och studieframgångar.

Investeringar i en förskola av hög kvalité är mycket väl använda pengar. Särskilt om de riktas till barn som utanför förskolan inte får möta aktiviteter, uppmuntran och förväntningar, som är viktiga för framgångsrikt lärande.

En verksamhet med varierande aktiviteter, lekar och temaarbete ger barn rika möjligheter att möta, upptäcka och uppleva grundläggande matematiska begrepp och idéer. Till exempel att lägga samman, öka, ta bort, dela upp och jämföra, mångfaldiga och fördela kopplat till räkneordens och räkneramsans innebörd.

Det gäller också matematikbegrepp i omvärlden med erfarenheter från vardagen, till exempel formgivning, lokalisering och spel. Olika uttryck för matematik hör till barns kultur i barnböcker, med upplevelser av geometri- och statistikbegrepp kopplade till språk och resonemang.

Det är hög tid för skolans huvudmän att inse värdet av ett förskolelyft och utnyttja den förestående kompetensutvecklingen. Förskollärare som vill fortbilda sig i mate­matik, måste få goda möjligheter att delta.
Det gäller också för våra högskolor att erbjuda kurser som till innehåll och form svarar mot de kvalitetskrav lärarna har rätt att ställa. Så har till exempel Nationellt centrum för matematiks utvecklingsprojekt Små barns matematik gett spännande och dokumenterade erfarenheter. Projektet visar på de utvecklingsmöjligheter som finns, om förskolans lärare ges tid och möjligheter att lyfta matematiken.
 
Starka argument för en specialist­utbildning med inriktning på matematik för blivande lärare i förskolan finns också i ett omfattande utredningsarbete i England. Där har man som målsättning att ha minst en specialistutbildad lärare i matematik på varje ”primary school” (barn från fem år). Då är det inte svårt att, som Lärarförbundet i sitt remissvar till den nya föreslagna lärarutbildningen, argumentera för en fyraårig utbildning av lärare i förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin