Läs senare

Ta vara på engagemanget

av Pernilla Nilsson
04 Dec 2017
04 Dec 2017

Origos tema handlar om energi, och vad passar väl bättre när vi går in i årets mörkare del? Energi behövs också i den debatt om skolan och lärarutbildningen som så länge stulit kraft från lärare och elever.

Skildringar av skolan visar ofta på negativa sidor, som till exempel att lärares arbetsbörda leder till stress och flykt från yrket. Lärarbristen är ett faktum och lärares administrativa börda tar tid från undervisningsuppdraget.

Kritiken mot lärarutbildningen har handlat om att det är för lätt att komma in på den, att studenterna inte får tillräckligt mycket metodik och praktik samt att kopplingen mellan teori och praktik är för svag.

Om dessa beskrivningar av svensk skola och lärarutbildning hade varit hela sanningen så hade det funnits all anledning till oro. Tack och lov är det inte så. Tvärtom, det är mycket på gång.

En undersökning, som gjordes av Lärarnas tidning, visar att tre av fyra lärare skulle rekommendera andra att välja yrket. Det visar att det finns en otrolig yrkesstolthet, där engagerade lärare drivs av viljan att göra skillnad.

Exemplen på lärare, som trots tuffa arbetsvillkor kämpar för sitt uppdrag och bidrar till att bygga landets framtid, är många. Nu när karriärreformen har börjat landa finns det också på många ställen förstelärare och lektorer som ska stödja kollegor och tillsammans med dem utveckla verksamheten.

Skolkommissionens förslag, som presenterades i april, innebär bland annat en satsning på högre lön, fler karriärtjänster i skolor som har tuffa förutsättningar, kompetensutveckling samt mindre administration för lärare. Lärares och rektorers förutsättningar ska förbättras så att de kan ägna sig åt sina kärnuppgifter – undervisning och skolledning.

Skolkommissionens professionsprogram kommer att spela en viktig roll för att främja lärares och skolledares professionella utveckling, och därmed bidra till positiva effekter på elevers kunskapsutveckling och resultat.

Pernilla Nilsson

Namn Pernilla Nilsson

Titel Professor i naturveten­skapernas didaktik

Plats Högskolan i Halmstad

Åsikt Låt oss fylla klassrummen med energirika och konstruktiva diskussioner
 

Under hösten har ett hundratal forsknings­projekt, där lärare och forskare tillsammans formulerat praktiknära forsknings­frågor, skickats in till Skolforskningsinstitutet. Just nu går också flera hundra lärare hand­ledarutbildningar i kollegial kompetensutveckling.

Antalet studenter på lärarutbildningarna har ökat de senaste åren. På flera ställen vittnar studenterna om att de är otroligt nöjda med sin utbildning. På flera lärarutbildningar har det byggts upp spännande projekt med övningsskolor som erbjuder verksamma lärare fortbildning och ett nära samarbete med lärosätena.

Den energi som strålar från alla engagerade lärare, skolledare och elever måste tas till vara. Nu när de politiska partierna laddar inför nästa års valrörelse står skolan som vanligt högt på agendan.

Lärare måste, för att utveckla en skola på vetenskaplig grund, få möjlighet till reflektion, kollegialt samarbete och analys av den egna klassrumspraktiken. Detta ställer krav på politiker, skolledare och lärare, men öppnar även oanade möjligheter för hela yrkeskåren.

Energiprincipen innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan enbart omvandlas från en form till en annan. Därför måste vi omvandla den negativa energin, från bland annat medierna, till den goda och positiva energi som strålar ut från så många skolor och lärarutbildningar.

Låt oss motarbeta mörkret och fylla klassrum och föreläsningssalar med energirika diskussioner om hur arbetet för att göra läraryrket till ett drömjobb kan fortsätta.

ur Lärarförbundets Magasin