Läs senare

Variation en nyckel till att få med sig alla

19 Jan 2016

Matematikundervisning handlar inte enbart om att lära elever att räkna, utan om att lära dem matematik. Om elever ska nå förståelse gäller det att inte bara variera arbetssättet, utan även innehållet. Det är en röd tråd som löper genom Natalia Karlssons och Wiggo Kilborns Matematikdidaktik i praktiken. Att variera arbetssättet är ett sätt att försöka göra eleverna mer motiverade och intresserade, men det är viktigare att variera sättet att förklara och konkretisera innehållet. Det ger fler möjlighet att förstå matematiken, anser författarna som i boken ger många exempel på hur det går att göra utifrån alla delar av kursplanens centrala innehåll.

Bokens första kapitel handlar om skolans matematikundervisning med fokus på kursplanen i matematik och de matematiska förmågorna. I det andra kapitlet får läsaren ta del av författarnas syn på lärarrollen och ämnesinnehållet. De betonar vikten av att synliggöra räkne­lagar och räkneregler för eleverna samt hur man kan individualisera och konkretisera undervisningen.

Resten av boken handlar om matematikämnets didaktik och har en mängd användbara exempel på hur läraren kan göra i olika undervisningssituationer. Den sista delen är indelad i sex kapitel utifrån det centrala innehållet i Lgr 11: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.

För att hjälpa läsaren att tolka texten i kursplanen har författarna, genom att kursivera citat från den, kopplat innehållet de beskriver till kursplanens syfte. Efter varje område finns också en notering om vilken diagnos i materialet Diamant (Skolverket) som testar det.

Med jämna mellanrum dyker utmaningen ”Fundera vidare” upp. Det sporrar läsaren att själv reflektera över nya problem kopplade till innehållet. De värdefulla och intressanta utmaningarna ger läsaren insikt om sin egen förståelse samt ytterligare exempel som eleverna kan arbeta med.

Boken vänder sig till lärare som undervisar i matematik i årskurs 1–6, men passar även för lärarstudenter. Det här är inte en bok att sträckläsa, men eftersom den senare delen är fortbildande så passar det bra att läsa det aktuella kapitlet när du ska planera ett nytt område i matematiken. Boken bör finnas tillgänglig på varje grundskola!

Jag håller med författarna om vikten av att under de första skolåren fokusera på att ge eleverna en bra taluppfattning och ett bra flyt i räknande. Det är just det som ger förutsättning att lära sig matematik i ett vidare perspektiv och på så sätt öka intresset för matematik. Därför tänker jag själv fortsätta mina enträgna försök att lära eleverna att förstå matematiken i stället för att lära dem att ”bara räkna”. Här har jag en bok som kan hjälpa mig på vägen.

Matematikdidaktik i praktiken
Att undervisa i årskurs 1–6

Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn
Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin